• De kracht van de natuur

    De kracht van de natuur

    Stichting Virtute Naturae informeert over de krachtige werking van natuurlijke en plantaardige ingrediënten en bronnen.

Disclaimer

Het volgende is op onze website van toepassing:

Veilige SSL
Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Virtute Naturae, ten aanzien van de website virtutenaturae.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Virtute Naturae. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Virtute Naturae. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Virtute Naturae met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.  Stichting Virtute Naturae behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Stichting Virtute Naturae alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Virtute Naturae niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stichting Virtute Naturae, welke geen eigendom zijn van Stichting Virtute Naturae, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Virtute Naturae. Hoewel Stichting Virtute Naturae uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Virtute Naturaeworden onderhouden wordt afgewezen.

Stichting Virtute Naturae sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyrights
Om beschadiging aan de naam Stichting Virtute Naturae te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam, het logo en de beelden. Stichting Virtute Naturae staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden:
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Stichting Virtute Naturae, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van Stichting Virtute Naturae. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Stichting Virtute Naturae, zal Stichting Virtute Naturae zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Stichting Virtute Naturae voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Stichting Virtute Naturae daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

PRIVACY & COOKIES

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies:
• Eigen cookies - Voor de juiste werking van onze website
• Eigen Google Analytics - Statistieken van onze pagina
Onze website is vrij van cookies van derden en deze worden niet vastgelegd en/of gebruikt voor marketing inspanningen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. (Google Analytics).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.